Clarification Text

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


Aşağıda kişisel verilerinizin İNSPİTAL MEDİKAL TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN (İNSPİTAL) tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler paylaşılmaktadır.

a) Veri Sorumlusu Hakkında:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında İNSPİTAL tarafından işlenebilecektir. İNSPİTAL, Kanun’un 3. Maddesinin ı bendi uyarınca veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) İşlenen Kişisel Veri Türleri ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

İNSPİTAL tarafından işlenen kişisel veri türleri şunlardır;

 

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere:

 

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için her türlü gerekli teknik, hukuki ve idari tedbir İNSPİTAL tarafından alınmaktadır.

c) Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi:

KVK Kanunu ile birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bunlar; Etnik köken, Siyasi düşünce, Felsefi inanç, Din, Mezhep, İnançlar, Dernek, Vakıf, Sağlık, Biyometrik ve benzeri verilerdir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler kapsamında, İNSPİTAL bünyesinde verilen iş yeri hekimliği hizmeti sebebiyle çalışanların Sağlık Verileri işlenmektedir. İNSPİTAL tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, İNSPİTAL tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik, hukuki ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve İNSPİTAL bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.


d) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması:

Kişisel verileriniz, İNSPİTAL’İN hissedarlarıyla, müşterileriyle, yönetimiyle, iş ortaklarıyla, grup şirketleriyle, taşeronlarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla, banka ve sigorta şirketleriyle, çalışanlara sağlık hizmeti sağlanan kurum ve kuruluşlarla, gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişilerle ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere:

 

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.


e) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

İNSPİTAL, faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi iş başvuru formları, mülakatlar, anketler, İnternet siteleri, İNSPİTAL temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen koşullara uygun olarak işlemektedir.

f) Kişisel Verilerinizin Saklanma ve İmha Süreleri

Kişisel Veri Envanterinde bahsi geçen verilerin tabi olduğu faaliyetler ve mevzuat kapsamında saklama sürelerinin yer aldığı özet tablo aşağıda yer almaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ FAALİYETLER

SAKLAMA SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

İş Başvurusu Bilgileri

Başvuru tarihinden itibaren 2 yıl

Saklama süresini izleyen 90 gün içinde

Çalışan Özlük Bilgileri

İşten Ayrılmasından İtibaren 10 yıl

Saklama süresini izleyen 180 gün içinde

Ücret ve Avans Tazminat Ödemesi

İşten Ayrılmasından İtibaren 10 yıl

Saklama süresini izleyen 180 gün içinde

Hizmet ve Mal Bedeli Ödeme

Mal ve Hizmet alımından İtibaren 10 yıl saklama

Saklama süresini izleyen 180 gün içinde

Sigorta, Vergi ve Diğer Ödemeler

İşten Ayrılmasından İtibaren 10 yıl

Saklama süresini izleyen 180 gün içinde

Finansal ve Mali İşlemler

İşlem evrak tarihinden İtibaren 10 yıl

Saklama süresini izleyen 180 gün içinde

Müşteri İlişkilerinin Yürütülmesi

 Sözleşmelerin sona ermesinden İtibaren 10 yıl

Saklama süresini izleyen 180 gün içinde

Üretim ve Şantiye Faaliyetleri

 Sözleşmelerin sona ermesinden İtibaren 10 yıl

Saklama süresini izleyen 180 gün içinde


g) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız
Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için İNSPİTAL’E yazılı olarak başvurabilirsiniz. Bu başvuruyu başvuru formunda belirtilen İNSPİTAL’İN adresine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler İNSPİTAL tarafından duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Başvurular şu an için ücretsiz olup Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

h) İletişim Bilgileri
Yukarıda ayrıntıları ile açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren yukarıda yer alan Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen yöntemlerle adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak, e-mail kullanarak veya şahsi olarak gönderebilirsiniz.

 

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN FİRMAMIZIN KVKK POLİTİKASINA WEB SİTEMİZDEN ve DUYURU PANOLARINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ

 

İNSPİTAL tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve Kişisel Verilerimin hangi amaçla, nasıl işleneceğine dair bilgilendirildim ve İNSPİTAL’İN “Kişisel Verilerin Korunması Politikasını” okudum. Bu Kapsamda Kişisel verilerimim İNSPİTAL tarafından işlenmesine onay veriyorum.

Tarih / Adı / Soyadı / İmza